Stratejik Plan

Fakülte'nin Misyonu

            Eğitim-Öğretim alanında çalışma, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir Fakülte olarak öğrencilerini; Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda; hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden zihin, ahlak ve duygu bakımından  sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkinbir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.

 

              Fakülte'nin Vizyonu        

             Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak hedefimiz evrensel bilim ilkeleri ışığında Dünya standartlarında bilgi üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar yapmak, küresel rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştirmek, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir  fakülte olmaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gerek derslerinin niteliği, gerekse diğer fakültelerin  programlarında yer alan derslerin  bir kısmını karşılaması bakımından  üniversitenin genel yapısı içerisinde önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Mevcut öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde gelişmesini sağlayarak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak ve bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, bu sayede hem ülkenin bilim  alanlarında daha önsıralara gelmesi hem de eğitim öğretimin daha kaliteli ve çağdaş düzeye erişmesi hedeflenmektedir.

 

           YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmektir.

 

iibfdergi  mezunlar  ogrenciisleri  telefonrehberi